Vedtægter for

Østofte

Gymnastik og Idrætsforening

Stiftet den

25. november 1945

§ 1
 
Foreningens navn er: ”Østofte Gymnastik – og Idrætsforening”.
Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.
 
§ 2
 
Foreningens formål er at samle unge og ældre til gymnastik, boldspil
og anden idræt, samt kulturelt og oplysende arbejde, og under gode
forhold dyrke kammeratskabet. Foreningen bør efter bestyrelsens skøn
yde til skud til deltagelse i kursus for personer som skønnedes egnede dertil.
 
§ 3
 
Enhver mand og kvinde, som vil indordne sig under foreningens
ønskede ånd og tone, kan optages som medlem. Et medlem kan
udelukkes fra deltagelse i foreningsarbejde, af bestyrelsen, hvis
medlemmet hat vist dårlig opførelse. Udelukkelsen kan højst gælde til
nærmest kommende generalforsamling, hvor bestyrelsen skal
fremlægge sagen. Generalforsamlingen kan med stemmeflertal træffe
beslutning om, at udelukkelsen skal fortsætte i et længere tidsrum,
eller gælde for bestandigt. Meddelelse om behandling af udelukkelse,
skal ske 3 dage for generalforsamlingen tilstilles denne, så der gives
medlemmet ret til forsvar.
 
§ 4
 
Regnskabet gælder fra 1. januar til 31. december. Kassebeholdningen
skal opbevares særskilt. Medlemskortets gyldighed skal følge
regnskabet.
 
§ 5
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstra ordinær
generalforsamling kan afholdes når formanden, eller bestyrelsens
 
flertal ønsker det, og skal afholdes, når mindst 2/3 af foreningens
aktive medlemmer skriftligt retter henvendelse til bestyrelsen.
Generalforsamlingen varsles mindst 8 dage før. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være indsendt til
formanden senest 3 dage før.

§ 6

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretninger.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisorer.
  8. Valg af revisor suppleant.
  9. Valg af kasserer.
  10. Eventuelt.

§ 7

 
Ved generalforsamlingen vælges 6-8 bestyrelsesmedlemmer, som
konstituerer sig selv ved først komne bestyrelsesmøde. Bestyrelsen
tager sig af såvel aktive som passive medlemmer. Valg til bestyrelsen
gælder for 2 år af gangen. Valg af kasserer gælder for 2 år af gangen.
Kassereren kan udpeges blandt de 6 valgte bestyrelsesmedlemmer,
eller vælges separat udenfor bestyrelsen. Samtidig vælges1 suppleant
for hvert udvalg der sidder i bestyrelsen, 2 revisorer, og en revisor
suppleant. Disse valg gælder 1 år. Alle bestyrelsesmedlemmer skal
være min. 18 år. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i sin
valgperiode erstattes vedkomne med første suppleanten, som sidder
det udgåedes bestyrelsesmedlems periode ud. Udtræder formanden,
overtager næstformanden posten, og ny næstformand vælges af
bestyrelsen. Viser et bestyrelsesmedlem forringet interesse for
foreningens arbejde, kan øvrige bestyrelse udelukke vedkomne af
bestyrelsen, dog kun når de 4 af de fuldtallige bestyrelsesmedlemmer
stemmer for det.
 
§8
 
Foreningens tegningsberettigede er formand og kasserer.
 
§ 9
 
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Stemmeret
hat ethvert medlem – såvel aktive som passive medlemmer.
Medlemmer under 14 år har dog alene stemmeret gennem en forælder.
Stemmeretten er betinget af, at alt skyldigt kontingent er betalt før
generalforsamlingen. Alle valg og afstemninger foregår skriftligt.
 
§ 10
 
Bestyrelsen fastsætter kontingentet.
 
§ 11
 
Spiritus udskænkningen ved foreningens fester er tilladt, efter
bestyrelsens skøn, dog kun når myndighedernes tilladelse haves.
 
§ 12
 
I tilfælde som ikke kan omtales i denne lov, træffer bestyrelsen den
fornødne afgørelse under ansvar for den pågældende
generalforsamling.
 
§ 13
 
Ved lovændringer skal være mødt 15 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer. Mindst 2/3 af de fremmødte skal
stemme for lovændringen. I tilfælde af foreningens opløsning skal
dennes aktiver tilkomme andre idrætslige formål i lokalområdet.
 
 
 
 
Således vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 21.11.2023