Vedtægter for

Østofte

Gymnastik og Idrætsforening

Stiftet den

25. november 1945

§ 1

Foreningens navn er: ”Østofte Gymnastik – og Idrætsforening”. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at samle unge og ældre til gymnastik, boldspil og anden idræt, samt kulturelt og oplysende arbejde, og under gode forhold dyrke kammeratskabet. Foreningen bør efter bestyrelsens skøn yde til skud til deltagelse i kursus for personer som skønnedes egnede dertil.

§ 3

Enhver mand og kvinde, som vil indordne sig under foreningens ønskede ånd og tone, kan optages som medlem. Et medlem kan udelukkes fra deltagelse i foreningsarbejde, af bestyrelsen, hvis medlemmet hat vist dårlig opførelse. Udelukkelsen kan højst gælde til nærmest kommende generalforsamling, hvor bestyrelsen skal fremlægge sagen. Generalforsamlingen kan med stemmeflertal træffe beslutning om, at udelukkelsen skal fortsætte i et længere tidsrum, eller gælde for bestandigt. Meddelelse om behandling af udelukkelse, skal ske 3 dage for generalforsamlingen tilstilles denne, så der gives medlemmet ret til forsvar.

§ 4

Regnskabet gælder fra 1. januar til 31. december. Kassebeholdningen skal opbevares særskilt. Medlemskortets gyldighed skal følge regnskabet.

§ 5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes når formanden, eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer skriftligt retter henvendelse til bestyrelsen. Generalforsamlingen varsles mindst 8 dage før. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være indsendt til formanden senest 3 dage før.  

§ 6

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretninger.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisorer.
  8. Valg af revisor suppleant.
  9. Valg af kasserer.
  10. Eventuelt.

§ 7

Ved generalforsamlingen vælges 6-8 bestyrelsesmedlemmer, som konstituerer sig selv ved først komne bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tager sig af såvel aktive som passive medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år af gangen. Valg af kasserer gælder for 2 år af gangen. Kassereren kan udpeges blandt de 6 valgte bestyrelsesmedlemmer, eller vælges separat udenfor bestyrelsen. Samtidig vælges 1 suppleant for hvert udvalg der sidder i bestyrelsen , 2 revisorer, og en revisor suppleant. Disse valg gælder 1 år. Mindst 5 af bestyrelsens medlemmer skal være over 18 år, dog kan 2 vælges når de er fyldt 16. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i sin valgperiode erstattes vedkomne med første suppleanten, som sidder det udgåedes bestyrelsesmedlems periode ud. Udtræder formanden, overtager næstformanden posten, og ny næstformand vælges af bestyrelsen. Viser et bestyrelsesmedlem forringet interesse for foreningens arbejde, kan øvrige bestyrelse udelukke vedkomne af bestyrelsen, dog kun når de 4 af de fuldtallige bestyrelsesmedlemmer stemmer for det.

§ 8

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Stemmeret hat ethvert medlem – såvel aktive som passive medlemmer. Medlemmer under 14 år har dog alene stemmeret gennem en forælder. Stemmeretten er betinget af, at alt skyldigt kontingent er betalt før generalforsamlingen. Alle valg og afstemninger foregår skriftligt.

§ 9

Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

§ 10

Spiritus udskænkningen ved foreningens fester er tilladt, efter bestyrelsens skøn, dog kun når myndighedernes tilladelse haves.

§ 11

I tilfælde som ikke kan omtales i denne lov, træffer bestyrelsen den fornødne afgørelse under ansvar for den pågældende generalforsamling.

§ 12

Ved lovændringer skal være mødt 15 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for lovændringen. I tilfælde af foreningens opløsning skal dennes aktiver tilkomme andre idrætslige formål i lokalområdet.

Således vedtaget ved generalforsamlingen den 26. marts 2015